V sieti strednej Európy: nielen o elektronickej literatúre: /In Central European Network: not only about electronic literature:/

Tags: 
Abstract (in English): 

This international collective monograph brings an understanding of the problematic of changes in artistic communication in the context of the cultural practices of the post-digital era and simultaneously asks new questions about it. This book presents the keystones of electronic literature research that are based, among others, on the digital character of the text, on multisensory reading, playfulness, hypermediality, experimentation and Internet communication. Its aim is also to map digital literature in the cultural environment of Central Europe. Researchers from Slovakia, The Czech Republic, Poland, Slovenia and Croatia collaborated on the publication. The monograph is a printed textual tapestry of various approaches, theories and perspectives that communicate among themselves, react to each other and together clarify the structure that literature personifies in the new media realm.

Contributions by Zuzana Husárová, Jana Kuzmíková, Gabriela Magová, Mira Nabělková, Andrzej Pająk, Katarina Peović Vuković, Mariusz Pisarski, Michal Rehúš a Jaroslav Šrank, Janez Strehovec, Bogumiła Suwara, Jaroslav Švelch

 

Source: publisher's information

Abstract (in Slovak): 

Kolektívna monografia prináša nové poznatky a zároveň kladie otázky o problematike zmien v umeleckej komunikácii v kontexte kultúry post-digitálnej doby. Prezentuje piliere výskumu elektronickej literatúry, ktoré okrem iného stoja na digitálnej podstate textu, na multisenzorickom čítaní, hravosti a hypermedialite, experimente a internetovej komunikácii. Cieľom je zároveň zmapovať recepciu digitálnej literatúry v kultúrnom prostredí strednej Európy. Na publikácii participovali bádatelia zo Slovenska, Čiech, Poľska, Slovinska a Chorvátska. Monografia je tlačenou textovou sieťou rôznych prístupov, teórií a hľadísk, ktoré vzájomne komunikujú, reagujú a spoločne dospievajú k osvetleniu štruktúry, ktorú literatúra v novo-mediálnom prostredí zosobňuje.

Images: 
The permanent URL of this page: 
Record posted by: 
Zuzana Husarova