“Som å lese en film”: Elevers lesing av elektronisk litteratur

Critical Writing
Publication Type: 
Year: 
2011
License: 
All Rights reserved
Record Status: 
Tags: 
Abstract (in English): 

«Like Reading a Movie»: Students' Reading of Electronic Literature This thesis is an empirical investigation of students' reading of electronic literature. The main goal has been to study the skills required to get the most out of this kind of literature. Theoretical approaches include reader-oriented theories, where Jonathan Cullen and his concept of literary competence creates an overall basis, and media-specific theories, particularly parts of the multimodal theory derived from a social semiotic perspective. The theoretical framework also includes perspectives from researchers who have written about e- literary competence. The empirical evidence has been collected through qualitative research interviews with five 17-year-old students attending the branch of general studies performed after lessons. The students read episode 1 and 3 of Inanimate Alice by Kate Pullinger and Chris Joseph, and part 1 and 2 of Nightingale's Playground by Andy Campbell and Judi Alston. The theme of the interviews focused on how the respondents perceived these texts, and to what extent they benefited from them. The fact that the survey is carried out in a school context, is emphasized in the thesis. The study shows that these respondents do not find electronic literature as difficult to perceive as much previous research shows. They showed good control of both the navigation and the plot. One reason for this is that the texts these students read, do not have a typical hypertextual structure. About the interplay between the various modalities they showed good understanding. The field, in which the informants have the most room for improvement, is in the thesis described as the area of general literary competence. This applies especially when reflecting on the contents of the texts. Thus, one can see the e-literary competence more in the context of traditional literary skills than as something entirely new. Electronic literature in school can act as a link between leisure culture and school culture and thus help strengthen students' literary skills that can be useful in terms of both electronic and printed literature.

Source: Author's Abstract

Abstract (in Norwegian (Bokmål)): 

Denne masteroppgaven er en empirisk undersøkelse av elevers lesing av elektronisk litteratur. Formålet har vært å studere hvilken kompetanse som kreves for at leseren skal få mest mulig ut av denne typen litteratur. Teoretiske tilnærminger inkluderer leserorienterte teorier, der Jonathan Culler og hans begrep litterær kompetanse danner et overordnet utgangspunkt, og mediespesifikke teorier, særlig deler av sosialsemiotikkens multimodalitetsteorier. Med i det teoretiske rammeverket er også perspektiver fra forskere som har skrevet om det som i denne oppgaven går under betegnelsen e-litterær kompetanse. Det empiriske materialet er hentet inn ved å utføre kvalitative forskningsintervju av fem Vg2-elever på studieforberedende utdanningsprogram i etterkant av et undervisningsopplegg. I undervisningsopplegget leste elevene episode 1 og 3 av Inanimate Alice av Kate Pullinger og Chris Joseph, og del 1 og 2 av Nightingale’s Playground av Andy Campell og Judi Alston. Tema for intervjuene er hvordan informantene oppfatter disse tekstene, og hva de får ut av dem. At undersøkelsen er gjort i en skolekontekst, vektlegges i oppgaven. Studien viser at disse informantene ikke opplever at elektronisk litteratur er så vanskelig tilgjengelig som mye tidligere forskning viser. De føler de har god kontroll over både navigeringen og handlingen. En grunn til det er nok at tekstene som elevene leste, ikke har en utpreget hypertekstuell struktur. Samspillet mellom de ulike modalitetene viser de god forståelse for. Det er på området som i oppgaven betegnes som den generelle litterære kompetansen, at informantene har mest utviklingspotensial. Det gjelder særlig det å reflektere rundt meningsinnholdet i tekstene. Slik sett kan man se på e-litterær kompetanse mer i sammenheng med en tradisjonell litterær kompetanse enn som noe helt nytt. Elektronisk litteratur kan i skolen fungere som et bindeledd mellom fritidskulturen og skolekulturen og dermed kunne være med å styrke elevenes litterære kompetanse, noe som kan være til nytte både med tanke på elektronisk og trykt litteratur.

Source: Author's Abstract

Organizations referenced:

Research Collection that references this Critical Writing:

The permanent URL of this page: 
Record posted by: 
Patricia Tomaszek