Techsty: Literatura i nowe media

Publisher
Location: 
W?gorzyno
Poland
PL
Record Status: 
Short decription: 

Techsty to literacko - edukacyjny serwis internetowy po?wi?cony zwi?zkom literatury z cyfrowymi mediami. Tematy tutaj poruszane sytuuj? si? w miejscu przeci?cia si? literackiej praktyki i refleksji z praktyk? i refleksj? cyfrowych mediów: hipertekstu, Internetu i hipermediów.

Magazyn to periodyczna, prawdopodobnie najwa?niejsza, ods?ona Techstów . W tym internetowym nieregularniku znajduj? si? artyku?y, opowiadania, eseje, wywiady i recenzje. S? to zarówno przek?ady jak i oryginalne teksty polskich autorów eksploruj?cych nowe wymiary sztuki s?owa w elektronicznym ?rodowisku. Co najistotniejsze, magazyn to platforma prezentacji m?odej polskiej literatury elektronicznej. Promujemy w nim wszelkie warto?ciowe przejawy e-literatury: opowiadania hiertekstowe, utwory cyberpoetyckie, hipertekstowe eseje metaliterackie. (Source: Journal website)

---

Techsty is a Polish internet service for those interested in the subject of literature and new media, hypertext theory, ergodic literature, computer game theory and all forms of e-texts and literary activity on the web in which the language of the digital environment is not taken for granted, but is a subject of artistic considerations. Techsty has been on the web since 2001.

We present articles on hypertext and game theory by young Polish scholars and hypertext fictions and digital poetry by Polish writers. Among them - Radek Nowakowski, dr Muto, S?awomir Shuty, Dorota Sikora, Mariusz Pisarski, Grzegorz Stun?a. Important part of Techsty editorial work are the translations of the most important examples of digital texts theory and practice, including Robert Coover, Mark Amerika, Judy Malloy, Stuart Moulthrop, Stefan Maskiewicz, Mark Bernstein. Our approach towards literature is rather of the avant-garde perspective and tradition, but the approach towards particular literary works is rather practical and functional, closer to poetics than metaphysics. Hence the broad section on hypertext poetics and rhetorics as well as hypertext avant-garde roots in the "hypertext" section as well as a presentation of some of the interesting experiments of OuLiPo in the "magazine" section. (Source: Journal website)

Critical writing about this publisher:

Title Author Year
Electronic Literature Publishing and Distribution in Europe Markku Eskelinen, Giovanna Di Rosario 2012

Research collection that references this publisher:

The permanent URL of this page: 
Record posted by: 
Jill Walker Rettberg