Wydawnictwo Naukowe

Publisher
Location: 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Adama Mickiewicza 66
71-101 Szczecin
Poland
PL
Publishing type: 
Record Status: 
Short decription: 

Description in Polish. Source: http://wn.usz.edu.pl/o-nas/ 

Wydawnictwo Naukowe zostało powołane 1 stycznia 1989 r. jako ogólnouczelniana jednostka organizacyjna Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wydawnictwo jest usytuowane w pionie organizacyjnym Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, sprawującego nadzór nad działalnością wydawniczą uczelni. Organami wydawnictwa są: Rada Wydawnicza i Redaktor Naczelny/Dyrektor Wydawnictwa US. Organem kolegialnym spełniającym funkcję programującą i opiniodawczą jest Senacka Komisja ds. Wydawnictw. Zespół wydawnictwa składa się z pracowników o wieloletnim stażu, dbających o wysoki poziom merytoryczny i edytorski publikacji.

Wydawnictwo publikuje i rozpowszechnia prace naukowe (monografie, prace habilitacyjne), podręczniki akademickie, skrypty, czasopisma, materiały konferencyjne informacyjne oraz inne wydawnictwa na potrzeby uczelni.

Dysertacje habilitacyjne, wyróżnione prace doktorskie oraz prace naukowe o charakterze monograficznym są wydawane w serii „Rozprawy i Studia”, natomiast referaty i materiały konferencyjne w serii „Materiały * Konferencje”.

The permanent URL of this page: 
Record posted by: 
Kristina Igliukaite