Pulse

Creative Work
Year: 
2010
Language: 
License: 
CC Attribution Non-Commercial Share Alike
Record Status: 
Tags: 
Description (in English): 

Poem Pulse is an g.a.c.o.i. (Generative, Autopoietic, Collaborative, Open-ended, Intermedial) electronic literary piece.

G:

generative is the poem's last stanza of– system picks out one minipulse out of the list of the saved minipulses
generative is the visual – the leading geometry and thus also the placement of the lyrics
generative is the composition of the loops of the main melody

A:

the concept of its being autopoietic represents the fact, that the final stanza is a minipoem that was created from the words of the whole poem, thus creating a part of it from itself

C:

pulse is collaborative because after having read the whole poem, a reader can create her own minipoem by clicking on the projected words of pulse

O:

its open-ended nature allows (through reader's submission of the minipoem and its saving) to extend the list of minipoems, out of which generates the stanza of the next pulses

I:

intermediality brings about the multisensory experience as well as refers to phenomena that broaden the poem's concept above the textual semantics. The drawing of the lines helps the reader follow the path of the unpacking words prior to their emergence. Thus the reader can get better oriented. One of the sound loops consists of sound elements recorded in Bratislava city centre and thus enriches the poem by a geographic dimension.

Description (in Slovak): 

Báseň Pulz

je g.a.k.o.i. (generatívne, autopoietické, kolaboratívne, s otvoreným koncom, intermediálne) electronické literárne dielo.

G.

generatívna je posledná strofa básne - systémom vyberie jednu z viacerých uložených minipulzovgeneratívny je vizuál – vodiaca geometria a tým aj rozmiestnenie slovgeneratívna je kompozícia slučiek hlavnej melódie

A.

jej autopoietickosť znamená, že posledná strofa je minipulzom, ktorý bol vytvorený zo slov celej básne, čim je časť básne tvorená z básne samotnej

K.

pulz je kolaboratívny, pretože po prečítaní celej básne môže čitateľ vytvoriť vlastnú minibáseň naklikaním zobrazených slov pulzu

O.

otvorený koniec umožňuje (prostredníctvom čitateľovho zadania minibásne a jej uloženia) rozšíriť zoznam minibásní, z ktorých sa generuje strofa ďalších pulzov

I.

intermedialita spôsobuje multisenzorický zážitok a tiež odkazuje na fenomény, ktoré rozširujú concept básne nad úroveň textovej sémantiky. Vykresľovanie čiar pomáha čitateľovi sledovať budúcu trasu objavujúcich sa slov. Tým sa môže čitateľ lepšie orientovať v tejto spleti. Jedna zo zvukových slučiek pozostáva zo zvukových elementov, ktoré boli nahrané v centre Bratislava, čím báseň obohacujú o geografickú dimenziu.

Technical notes: 

Recommended to view in HTML5 enabled browsers like Chrome, Safari, Firefox.

The permanent URL of this page: 
Record posted by: 
Zuzana Husarova