The Stoberskiade / Stoberskiada

Tags: 
Description (in English): 

The Stoberskiade is several hundred stickers scattered across all the continents of the globe, which, after being photographed, will come together on a web site to create a wholly unique "street biography" of Jaś Stoberski. This is simultaneously a tourist route through the life and work of a writer that owes a debt to situationist psychogeography, where the concept of the map is set on the basis of drifting through places that are, by premise, unattractive and untouristy. This "sticker biography" is open-ended non-fiction, encouraging the viewer to download a sticker from the Ha!art web site, print it out, stick it in a place where the great stroller Stoberski might have gone, and then send a photograph to the web-site administrators 

Description (in Polish): 

Stoberskiada to kilkaset wlepek rozsianych po wszystkich kontynentach globu, które spotykają się sfotografowane na stronie internetowej i tworzą jedyną w swoim rodzaju lokacyjną biografię Jasia Stoberskiego. Stoberskiada to jednocześnie turystyczna trasa po dziele i życiu pisarza spłacająca dług sytuacjonistycznej psychogeografii, gdzie pojęcie mapy ustala się na podstawie dryfu po miejscach programowo nieatrakcyjnych i nieturystycznych. Biografia na wlepkach (sticker biography) to non-fiction otwarte, zachęcające odbiorców do pobrania wlepek ze strony wydawcy, Ha!artu, oraz ich wydrukowania i naklejenia w miejscach, do których potencjalnie mógł dotrzeć piechur Stoberski, a następnie przysłania fotografii do administratorów strony 

Screen shots: 
The Stoberskiade
The Stoberskiade
The Stoberskiade
The permanent URL of this page: 
Record posted by: 
Piotr Marecki