Písanie v interaktívnych médiách. Digitálna fikcia /Writing in the Interactive Media. Digital Fiction

Critical Writing
Language: 
Year: 
2009
License: 
CC Attribution Non-Commercial No Derivatives
Record Status: 
Tags: 
Abstract (in English): 

The subject of the thesis is to introduce and contextualise the possibilities of writing in the interactive media as well as to study the literary art of interactive media in the Anglophone area. One of the attributes of the contemporary art pieces of interactive media is their intermedial character; the authors often link text, image and sound to introduce the fictional world. The aim of the thesis is on one hand to refer to the questions that are not new but have appeared in new circumstances due to the digital format and internet and on the other hand to refer to the questions typical for the digital fiction research. The research concentrates on the digital fiction – a digital piece written in a computer programme, in which the author offers a fictional world. The thesis addresses several aspects of digital fiction, whose combination indicates its characteristic status within the group of digital art – fragmentarity of narrative, multilinearity, interactivity, performativity, dynamics, intermediality and the principles of game and play. The current phenomena that influence also the creation of the analysed art pieces and their popularity among readers are the aesthetic attraction, in this context brought mainly by the use of media diversity, and the effort to evoke the most intensive experience in the shortest time span. The thesis consists apart from the introduction, conclusion and interludium (dealing with the materiality of digital fiction) of four chapters. The scientific approaches to the problematics of writing in the interactive media are in the second parts of these chapters used in the process of analysis-interpretation of particular digital fiction pieces.

Abstract (in Slovak): 

Predmetom dizertačnej práce je predstavenie a kontextualizácia možností písania v interaktívnych médiách a skúmanie literárneho umenia interaktívnych médií v anglofónnom priestore. Pre dnešnú tvorbu umeleckých diel v interaktívnych médiách je príznačný intermediálny charakter; autori pre predstavenie fiktívneho sveta často prepájajú text, obraz a zvuk do výpovedného celku. Cieľom práce je vyjadriť sa jednak k otázkam, ktoré síce nie sú nové, avšak digitálny formát a priestor internetu im umožnili nadobudnúť nové rozmery a aj k otázkam pre výskum digitálnej fikcie špecifickým. Výskum sa zameriava na digitálnu fikciu – v počítačovom programe napísané digitálne dielo, v ktorom autor ponúka svet fikcie. V práci sú predstavené viaceré aspekty digitálnej fikcie, ktorých kombinácia je indikátorom jej charakteristického postavenia v rámci ostatného digitálneho umenia – fragmentárnosť rozprávania, multilinearita, interaktivita, performativita, dynamika, intermedialita a princípy hry a hravosti. Fenoménmi súčasnosti, ktoré pôsobia aj na tvorbu skúmaných diel a ich čitateľskú popularitu sú estetická atraktivita, ktorú v tomto kontexte prináša predovšetkým využitie diverzity medialít a pokus o vyvolanie čo najintenzívnejšieho zážitku v čo najkratšom čase. Práca pozostáva okrem úvodu, záveru a interlúdia (venovanému kategórii materiality digitálnej fikcie) zo štyroch kľúčových kapitol. V týchto kapitolách sú vedecké prístupy k skúmanej problematike písania v interaktívnych médiách následne využité pri analýze-interpretácii konkrétnych digitálnych fikcií.

The permanent URL of this page: 
Record posted by: 
Zuzana Husarova