I mellom tiden

Tags: 
Description (in English): 

I mellom tiden is a hypertextual web work consiting of static and dynamic elements: sound, text, image, video and graphics. The work centres around four topics: "friends", "alone", "family" and "lovers". By traversing the work the reader experiences various everyday aspects of life, crisscrossing the four topics. Through sampling and combination of themes, moods, modalities, genres and various degrees of user control, i mellom tiden creates a many-facetted and complex aesthetics, where different life worlds interact, where real meets artificial, private meets public and the straight-forward confronts the secret. 

Description (in Norwegian (Bokmål)): 

I mellom tiden er et hypertekstuelt nettkunstverk bestående at statiske og dynamiske elementer, lyd, skrift, bilde, video og grafikk. Verket er sentrert rundt fire temaer; venner, alene, familie og elskere. Ved å traversere verket får leseren mulighet til å oppleve ulike hverdagslige aspekter i livet, på tvers av de fire temaene. Gjennom sampling og et samspill mellom temaer, stemninger, modaliteter, sjangrer og ulik grad av brukerstyring framstiller I mellom tiden en mangefasettert og kompleks estetikk, der ulike livsverdener interagerer med hverandre, der det virkelige møter det kunstige, det private møter det offentlige, og der det åpne møter det dunkle. [verkbeskrivelse av Hans-Kristian Rustad / ELINOR]

Pull Quotes: 

I mellom tiden er det som framkommer i teksten, nettopp medierte, det vil si de er nedskrevet, fotografert, filmet eller gjort lydopptak av, og I mellom tiden spiller eksplisitt på denne medieringen. Det som eksisterer i teksten, er hendelser som er lagret og distribuert i ulike medier. Slik viser I mellom tiden hvordan mediene blir proteser for sanseapparatet for å dekke over bruddet mellom tidsaldrer, med andre ord fortiden som vi ikke kan nå uten hjelp av minnet eller medier, og nåtiden som kun er sanselig tilgjengelig for oss i et øyeblikk. Det multimodale samspillet bidrar til å framheve dette, der subjektposisjonene som teksten tilbyr leserne å gå inn i, er åpne og inviterende. Teksten er sammensatt av ulike modaliteter, og av ulike stemmer fra ulike tider og ulike steder. (Rustad 2012, 57).

Contributors note: 

Producer: Anne Bang-Steinsvik Text: Gøhril Gabrielsen Sound: Ulf Knudsen Development and programming: Visual funk 2002

Research Collection that references this work:

Screen shots: 
The permanent URL of this page: 
Record posted by: 
Scott Rettberg